Upravljanje otpadom – obaveze proizvođača

Neadekvatno postupanje sa otpadom predstavlja jedan od najvećih problema politike životne sredine u Srbiji. Društvo u Srbiji polako počinje da shvata problem otpada. Sve zainteresovane strane, međutim, ne osećaju i ne doživljavaju problem upravljanja otpadom kao svoj nego kao tuđi, za čije rešavanje je uvek odgovoran neko drugi – država, lokalna samouprava, industrija, komšije… Prema usvojenoj definiciji, „upravljanje otpadom predstavlja sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana, i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja.“

Ali šta to u praksi znači? Koje obaveze proističu iz ovakve definicije? Da li su preduzeća dovoljno informisana?
Ako ste pravno lice prvo morate da sačinite Plan upravljanja otpadom, koji je obavezan ukoliko generišite godišnje više od 100 tona neopasnog otpada, ili 200 kilograma opasnog otpada. Pored toga, utvrđuje se obaveza vođenja dnevne evidencije o nastalom otpadu, na propisanom obrascu. Na kraju svake godine se podnosi Godišnji izveštaj proizvođača otpada.

A šta se radi se otpadom koji je nastao?
Otpad se predaje ovlašćenom operateru na dalji tretman ili odlaganje. Dokument o kretanju otpada je “pisani trag” koji prati odakle je krenuo i kod koga je završio otpad proizvođača.
Što se tiče kazni za neispunjavanje nekih odredbi Zakona, postoje razni kriterijumi. Recimo,pošto smo već ranije pomenuli Plan upravljanja otpadom, u Zakonu o upravljanju otpadom navodi se i da će se kazniti novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup pravno lice, ako obavlja poslove bez plana upravljanja otpadom ili ne vrši njegovo ažuriranje u propisanom roku.
Takođe, treba istaći i bitnu stavku, koje se često zanemaruje i uzrok je kažnjavanja. Određene proizvode koji kada se uvoze, naša država tumači kao proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ovde spadaju npr, vozila, gume, ulja, elektronski i električni proizvodi, proizvodi koji sadrže azbest, kao i baterije i akumulatori. Za ove proizvode se podnosi Godišnji izveštaj, i obračunava se naknada za uvoz, kojom se pokrivaju kasniji troškovi reciklaže ovih otpada.

Dakle obaveze su:
Plan upravljanja otpadom
Dokumenti o kretanju otpada
Dnevne evidencije
Godišnji izveštaji generatora i posebnih tokova

Svakim danom sve više preduzeća uviđa da postoji veliki broj povoljnosti koje nastaju usled ekološki odgovornog poslovanja. Neke od tih povoljnosti su uštede na troškovima, otpad koji može biti izvor prihoda i konkurentna prednost, jer sve više klijenata radije bira poslovanje sa firmama koje brinu o životnoj sredini. Izdvajanjem Vaše firme kao ekološki odgovorne firme privući ćete nove klijente, i mogu Vam se otvoriti nova tržišta.

Željko Moravčević
Agencija za ekološko savetovanje Eko-ing
ekoingsabac@gmail.com

Share

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *